In reviste
In volume
In strainatate


  Fragmente
Eugen Simion, in vol. Scriitorii romāni de azi, Editura Cartea Romāneasca, 1974 ...

Al.Philippide, prefata la volumul Ana Blandiana, Cele mai frumoase poezii, 1978 ...

Radu Enescu, revista Familia, 1988 ...

Al.Cistelecan, in revista Familia, 1981 ...

N.Steinhardt, Microportret Ana Blandiana, in „Drumul catre Isihie” , Cluj, Dacia, 2002 ...

Gheorghe Grigurcu, O mare sensibilitate in Jurnalul National din 14 martie 2007, Bucuresti ...

Nicolae Manolescu, in România literara, 1974; 1981 ...

Dan Cristea. ,,Oglinzi” in Ramuri nr.2 din februarie 2003, Craiova ...
©Copyright 2007-2008 Ana Blandiana web designer Lucia Darian